മദ്ഹ് റസൂൽ

മൂത്താപ്പയുടെ (Appu’s) മനോഹരമായ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനഗാനങ്ങൾ. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പാട്ടുകൾ സിമിയ്ക്ക് ട്യൂൺ
ചെയ്യുവാൻകഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്തുതരണം.മൂത്താപ്പയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ട്യൂൺ ചെയ്‌തൊരുപാട്ട് “കണ്ണൊന്നുചിമ്മിയാൽ”.ഫർഹാൻ മോൻ ഈ പാട്ടിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ Piano music(compose)ചെയ്തുതന്നു .

Kannonnu chimmiyal ( Lyrics- Aboobacker Kunnath, Piano composed by Farhan Valummel)

https://youtu.be/-mNjM08zNk8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: