" ഈ മനോരഥത്തിലുണരുന്നൊരു ശലഭമായ് പറന്നുയരുന്നു ഞാനും വിസ്മയജനകമാം ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയും നിറയട്ടെയെന്റെയീ പൂങ്കാവനത്തിൽ! കാക്കുന്നുഞാനെൻ അകക്കണ്ണിൻ ഓടിയൊളിക്കാത്തൊരീകാഴ്ചകൾ മങ്ങാതെ, മായാതെയെന്നുമെൻ മാനസപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ" !!  

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑