"കാക്കുന്നുഞാനെൻ അകക്കണ്ണിൻ ഓടിയൊളിക്കാത്തൊരീകാഴ്ചകൾ മങ്ങാതെ, മായാതെയെന്നുമെൻ ... മാനസപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ" !!  

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑