” മനസ്സിൻ ജാലകം “

വിണ്ണിൽവിടരുമീ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽനിൻ പ്രഭയിവിടമൊരുങ്ങുന്നുവോ ?ശാന്തസുന്ദരമായൊരീ ഭുവനംപ്രപഞ്ചശക്തിതൻ പ്രഭയാൽവീണ്ടുമൊരുങ്ങുവാൻ,കാത്തിരിപ്പൂ…........ നാമോരോരുത്തരുംമാനസപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ!! (സിമി അബ്ദുൾകരീം)"Let us all wish for a beautiful world"

തിരയായ് പതിക്കുമെൻ പാദങ്ങളിൽ!! "Each person will interpret poems according to their own state of consciousness, my poems & paintings reveal the unique ways each of us view the world!!"

Photography – Beauty of Nature!

Peace lily - "തന്നിതൾ കൊണ്ടെന്റെ നെറുകയിൽഒരായിരം വർണങ്ങൾ തൂവുകയായ്,കൈകൂപ്പിഞാനും നിന്നരുകിൽ!"

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑