"കാക്കുന്നുഞാനെൻ അകക്കണ്ണിൻ ഓടിയൊളിക്കാത്തൊരീകാഴ്ചകൾ മങ്ങാതെ, മായാതെയെന്നുമെൻ ... മാനസപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ" !!  

Rhythm of life and nature, which tells you about the beauty of Love and Unity!

ഓരോ മിന്നാമിനുങ്ങും ആമ്പൽപൂക്കളെമനോഹരമാക്കികൊണ്ടേയിരുന്നു ആമ്പൽപൂക്കൾ തന്റെമിന്നാമിനുങ്ങുകളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു ആ മിന്നുംവെളിച്ചം അവിടമാകെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു! (My recent painting with description)

Social issues are always touching & sensitive."Kunjutarakangal kurunnukal" lend a voice to recent news from kerala !!  

NANMMA Yearbook 2019 (North American Network of Malayalee Muslim Associations) . Many thanks to NANMMA for publishing my paintings and poems🙏🙏.

https://www.youtube.com/watch?v=FTc-fTisBIY   Poem - Mullappoovinoru mazhamutham -   "ഈ മഴത്തുള്ളികളുടെ വാത്സല്യം മുല്ലപ്പൂക്കളിൽ പതിയുന്ന പോലെ നിറയട്ടെ ഓരോ പിഞ്ചുമനസ്സും വാത്സല്യത്തിൻ അമൃത കണങ്ങളാൽ"

"God, our Creator, has stored within our minds and personalities, great potential strength and ability. Prayer helps us tap and develop these powers" -A.P.J. Abdul Kalam

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑