Mums (clay art) Oil painting on canvas

The theme of the poem" Sangalpangal" is about passions which always elevate our mind. സ്വപ്നച്ചിറകുകൾ അറ്റുവീഴരുതേ...മാനസചിറകിലൊളിക്കരുതേകുഞ്ഞിളംകാറ്റിൽ മറയരുതേചായങ്ങൾതൂവുന്നൊരീനിരത്തിൽനിനയ്ക്കുന്നിതാ വർണ്ണചിത്രങ്ങളായ്!സർഗ്ഗശക്തിയെയുണർത്തും സങ്കല്പങ്ങൾവിടരുവാൻകൊതിക്കും പൂക്കളെപോൽമനമാകെതെളിയും മിന്നാമിനുങ്ങുപോൽനിലാവുപോൽ,നക്ഷത്രങ്ങളെപോൽഅങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വർണ്ണനകൾ !! Poem - Sangalpangal https://youtu.be/2tD6rDouCsc

Peace lily – Oil painting

Artistic description - നിശബ്ദമാം ഗിരിതടങ്ങളിൽഹൃദയം മൊഴിയും പദങ്ങൾ തമസ്സിൻ ആഴങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെനിലാവുപോൽ പുഷ്പദളങ്ങൾ ഇളംകാറ്റിലുലയും മരച്ചില്ലകൾമൂളും പ്രാർത്ഥനാമന്ത്രങ്ങൾ ഈവർണ ചിത്രമെന്നുള്ളം നിറയ്ക്കുംഒടുവിലെഴുതുന്നൊരീപദംവരെ - "PEACE"

Calm, snowy morning!

  "മഞ്ഞിൽപുതക്കും പൈൻമരങ്ങൾ നാനാവർണശോഭനമീ ഗഗനം കണ്ണാടിപോൽ തിളങ്ങുംതടാകം പ്രതിബിംബമോ? ശാന്തസുന്ദരം!!! - Simi Abdulkareem https://youtu.be/bN6YWuCtEOw

Photography- Purple beads ഒരേ നിറം ഒരായിരം മുത്തുകൾ - Power of words! വാക്കിൻശരങ്ങളാൽ മുറിവേറ്റുവീഴരുതേ…ഈവാക്കുകളല്ലോ നിന്നിലെനിന്നെയുണർത്തുന്നതും !! വാക്കുകൾതീർത്തൊരുമാലയണിഞ്ഞുഞാൻഎങ്ങോ മറഞ്ഞൊരുനേരംഎന്നെയറിയാതെപോയൊരാമുത്തുകൾഎങ്ങോമറഞ്ഞങ്ങുനിൽപ്പൂ….മിന്നലായ് തെന്നലായ് വാക്കുകൾമിന്നിമറയുന്നീ വിണ്ണിൽ !കാണുന്നുഞാനിതാ എന്റെയീ വീഥിയിൽഎങ്ങോമറഞ്ഞൊരാ വാക്കുകൾഎന്റെ മാലയിൽകോർത്തൊരുമുത്തുകളായ് മിന്നിത്തിളങ്ങുംമുത്തുകളായ് !! (സിമി അബ്ദുൾകരീം)

Chithrashalabham – Poetry

https://youtu.be/nGhZcO2O6eE ( Malayalam poem - Chithrashalabhangal ) Unconditional and never-ending love between Father- Child അച്ഛന്റെ കൈവിരൽതുമ്പുകളിൽഒരു ചിത്രശലഭമായ് മാറുന്നുഞാൻവീണ്ടുമാ വർണ്ണങ്ങളെന്നിൽ ഒരു-പൊയ്കയായ് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുവോ? തേൻ തുള്ളിയായെന്നുമെന്നിൽ പതിഞ്ഞൊരുപൂക്കാലമത്രയും വിരിയുന്നിതാ..ഇന്നും ഞാനീമിഴിപൊയ്ക ചിമ്മാതെയച്ഛനെകാണുമീ…… വീഥിയിലെങ്ങും !എന്നും കാണുമീ…… വീഥിയിലെങ്ങും !

Power of Music - സാഗരംപോൽ! മഴയുടെ ശബ്ദം, പുഴയുടെ ശബ്ദംഇളംകാറ്റിലുലയും മരച്ചില്ലകൾകിളികൾതൻകൂജനംഎല്ലാം കഥകൾക്കൊരീണമായ്സപ്തസ്വരങ്ങളായ് ! ആത്മാവും മനസ്സും ലയിക്കുന്നു……എവിടെയാണ് സമാധാനം ?? നിറങ്ങളാൽ ആവരണമീപ്രപഞ്ചംഎങ്കിൽ നിറങ്ങളിൽ !!സാഗരംപോലെ സംഗീതംഎങ്കിൽ സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ !! സിമി അബ്ദുൾകരീം

Chanjurangumee pinchomanakal –

Oil painting ആ കൈകൾക്കു മൃദുത്വമുണ്ടായിരുന്നു, വാക്കുകളിൽ ദൈവികത്വം!എന്നും പുഞ്ചിരിക്കുന്നമുഖഭാവം, ഒരുമാലാഖയെപോൽ!ഇവിടെ പ്രകൃതിയും അമ്മയും ഒരുമിക്കുന്നുഒടുവിൽ ഞാനുറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു ……………ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാകുന്നു മാതാവ് !

Kavitha – തൂമഞ്ഞുപോൽ

Oil painting - "Thoomanjupol" അകക്കണ്ണൊന്നു തുറന്നാൽകാണുന്നു ഒരായിരം മണിമുത്തുകൾപിറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടോരോരോ മാലകൾതീർക്കുവാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽനാമോരോരുത്തരും!ഇനി പോകാമൊരു യാത്ര….കിളികളും,പൂക്കളും,താമരപൊയ്കയും, അരയന്നങ്ങളുമൊക്കെ-കോർത്തിണക്കിയ ഒരു കൊച്ചു മുത്തുമാലയാണെന്റെയീ-കൊച്ചു കവിതയും, വർണ്ണ ചിത്രവും!! https://youtu.be/bWbObsgh850

Photography/Poem

https://youtu.be/omIMtCDSXZk "മുല്ലപ്പൂവിനൊരു മഴമുത്തം" ----------------------------------- ഈ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയ്ക്ക്,  "വാത്സല്യത്തിന്റെ ഗന്ധം" ! ജനാലകൾക്കിടയിലൂടെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയെ നോക്കി കുശലം പറയുന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളുടെ മനോഹാരിത അതൊന്ന് വേറെതന്നെ ! തന്നിലെ സൗരഭ്യം അവിടമാകെ  തളം കെട്ടിയത്  അവരറിയുന്നുവോ? ആ മഴത്തുള്ളികൾ തങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ തലോടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നവർ ആശിച്ചിരിക്കാം..... "ഞെട്ടറ്റു വീഴുമൊരുന്നാൾ  നീയാപുലരിയിൽ  കൗതുകമുണർത്തി നിന്നിലെ മന്ദഹാസം അലിയുന്നു നിങ്ങളിലൊരുവളായ് ഞാൻ വീണ്ടുമൊരാ മഴയെ ആസ്വദിപ്പാൻ...." ഈ കവിളിലൊരു മഴമുത്തവുമായി ആ  മഴത്തുള്ളികൾക്കുമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പറയുവാൻ............ "പെയ്തിറങ്ങിയൊരു മഴയും... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑