വൃന്ദാവനപ്പൂക്കൾ!!മാനസപൂങ്കാവനത്തിലെകാഴ്ചകൾവർണ്ണചിത്രണങ്ങളായ് വീണ്ടും ക്യാൻവാസിലേയ്ക്ക് !സ്വപ്നച്ചിറകുകൾവീശി പുതുവഴികൾതേടുംപൂത്തിങ്കളെപോലെയീമനോരഥത്തിൽ !!മനസ്സിനെ ഒരുപൂവിനോടുപമിയ്ക്കാം സങ്കല്പങ്ങളാൽ പൂത്തുതളിർത്തൊരീ ഉദ്യാനംഅവിടെ മനസ്സിൻ മാന്ത്രികച്ചെപ്പിൽമന്ദസ്മിതം തൂകുന്നൊരായിരം വൃന്ദാവനപൂക്കൾ !!ഈ മിഴിയെതഴുകുംമഞ്ഞിൻകണങ്ങളെഎൻമനസ്സിനെ മാറോടണയ്ക്കും വൃന്ദാവനപ്പൂക്കളെ,എനിക്കുവേണ്ടി ഞാൻകണ്ടെത്തുന്ന നിമിഷങ്ങൾഅതായിരുന്നു എന്റെ ചിത്രങ്ങളും കവിതകളും - സിമി അബ്ദുൾകരീം

Oil on canvas - Imagination കവിത - " സങ്കല്പങ്ങൾ" മഴക്കാറുനീങ്ങിയൊളിക്കുന്നമാനത്തു്നീന്തിത്തുടിക്കുവാനെത്തുംതെളിമേഘങ്ങൾആടിത്തിമിർത്തുകൊണ്ടോരോരോചില്ലകൾമൂളുന്നുവർണ്ണം കിനാക്കളെപോൽ മാനസചിറകിലൊളിക്കരുതേകുഞ്ഞിളംകാറ്റിൽ മറയരുതേചായങ്ങൾതൂവുന്നൊരീനിരത്തിൽനിനയ്ക്കുന്നിതാ വർണ്ണചിത്രങ്ങളായ്! സർഗ്ഗശക്തിയെയുണർത്തും സങ്കല്പങ്ങൾവിടരുവാൻകൊതിക്കും പൂക്കളെപോൽമനമാകെതെളിയും മിന്നാമിനുങ്ങുപോൽചിലപ്പോൾ നിലാവുപോൽ കാഴ്ച്ചയിൽ !! സിമി അബ്ദുൽകരീം

Painting – Trail

ഈ തണലും, തെന്നലും, തളിരിലകളും, പൂമരച്ചോലകളും......"കാക്കുന്നുഞാനെൻ അകക്കണ്ണിൻ ഓടിയൊളിക്കാത്തൊരീകാഴ്ചകൾ മങ്ങാതെ മായാതെയെന്നുമെൻ മാനസപൂങ്കാവനത്തിൽ"

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑