"മഞ്ഞിൽപുതക്കും പൈൻമരങ്ങൾ നാനാവർണശോഭനമീ ഗഗനം കണ്ണാടിപോൽ തിളങ്ങുംതടാകം പ്രതിബിംബമോ? ശാന്തസുന്ദരം!!! - Simi Abdulkareem     https://youtu.be/bN6YWuCtEOw

New thoughts, feelings, passions, and emotions will make you appreciate yourself for being authentically you.

"Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway. In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway" - Mother Teresa

“Kadhaparayum kaalam” reveals the way we are viewing the world during this period of quarantine. Painting – The world under Quarantine (Poem- Kadhaparayum kaalam)

https://youtu.be/mugi1DytFpk ഓരോദിനവും ഭീതിവിതയ്ക്കുന്ന വാർത്തകൾ ! എങ്കിലും ഈ കഥപറയും കാലങ്ങളെനോക്കി നാം ഓരോരുത്തരായ് മനസ്സിൽ ഉരുവിടുന്നു " ഈ കാലവും കടന്നുപോകും" ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ.... പൊലിയുന്നൊരായിരം ജീവിതങ്ങൾ ധരിത്രിയാം അമ്മതൻമാറിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്നൊരീ മക്കൾ ഇന്നോരോ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരു നൊമ്പരക്കടലായ്...... കാലം കഥകൾപറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു!!! "ഈ കാലവുമങ്ങുമാഞ്ഞുപോകും നെഞ്ചുപിളർക്കും കാഴ്ചകൾ നൽകി ഈ ദിനങ്ങളെന്നുമാഞ്ഞുപോകും ? ഇരമ്പും കടലാകും നൊമ്പരങ്ങൾ! കാട്ടുതീ പോലെ പരക്കുന്നു വ്യാധികൾ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു മണ്ണിൽ അമ്മയ്ക്കൊരൻപായ് തീരുന്ന - മക്കളിത്തെങ്ങോ മറയുന്നുപാരിൽ സാന്ത്വനമേകും... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑