വൃന്ദാവനപ്പൂക്കൾ!!മാനസപൂങ്കാവനത്തിലെകാഴ്ചകൾവർണ്ണചിത്രണങ്ങളായ് വീണ്ടും ക്യാൻവാസിലേയ്ക്ക് !സ്വപ്നച്ചിറകുകൾവീശി പുതുവഴികൾതേടുംപൂത്തിങ്കളെപോലെയീമനോരഥത്തിൽ !!മനസ്സിനെ ഒരുപൂവിനോടുപമിയ്ക്കാം സങ്കല്പങ്ങളാൽ പൂത്തുതളിർത്തൊരീ ഉദ്യാനംഅവിടെ മനസ്സിൻ മാന്ത്രികച്ചെപ്പിൽമന്ദസ്മിതം തൂകുന്നൊരായിരം വൃന്ദാവനപൂക്കൾ !!ഈ മിഴിയെതഴുകുംമഞ്ഞിൻകണങ്ങളെഎൻമനസ്സിനെ മാറോടണയ്ക്കും വൃന്ദാവനപ്പൂക്കളെ,എനിക്കുവേണ്ടി ഞാൻകണ്ടെത്തുന്ന നിമിഷങ്ങൾഅതായിരുന്നു എന്റെ ചിത്രങ്ങളും കവിതകളും - സിമി അബ്ദുൾകരീം

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑