Save Rivers – An environmental awareness poem “Puzhakal” along with Oil painting!

IMG_0030 (2)https://youtu.be/_lX-y_-vT8g 

വിരിയട്ടെയെങ്ങുമീ  ഹൃദയങ്ങളിൽ

പുഴയോടിണങ്ങുന്ന പൂക്കളായ് നാം

തടയുവാനാകുന്നുണർവ്വോടെ നാം

പുഴകളെ കാക്കും കരങ്ങളാകാം

അങ്ങുദൂരെനിന്നൊഴുകി വന്നെത്തുകവീണ്ടും

ദിശയറിയുന്നൊരീ പുഴകളാവാൻ

തൻ ദിശയറിയുന്നൊരീ പുഴകളാവാൻ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: